Dokumentacja techniczna

DSU – Dokumentacja Systemu Utrzymania

Proces użytkowania pojazdu kolejowego (pojazdu trakcyjnego, wagonu) wiąże się z zapewnieniem pełnej sprawności i gotowości pojazdu do przeznaczonej pracy. Eksploatując pojazd kolejowy, należy zadbać o jego stan techniczny poprzez wykonywanie niezbędnych przeglądów oraz napraw. Dokumentacja systemu utrzymania pojazdu kolejowego to całościowy dokument regulujący proces wykonywania przeglądów i napraw pojazdu kolejowego w celu zapewnienia jego bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji.

DTR – Dokumetnacja Techniczno Ruchowa

Elementem niezbędnym w eksploatacji maszyn, podzespołów, zespołów, części a w końcu kompletnych pojazdów kolejowych jest ich dokumentacja techniczno ruchowa (DTR). Każde z ww. urządzeń powinno posiadać właśnie taką dokumentację, która zawiera najistotniejsze zagadnienia takie jak: charakterystyka techniczna wraz z parametrami, rysunek techniczny wymiarowy, schematy elektryczne, mechaniczne i pneumatyczne oraz szereg instrukcji takich jak: instrukcja eksploatacji, instrukcja obsługi, instrukcję utrzymania oraz inne w zależności od typu, rodzaju i przeznaczenia urządzenia.

Przepisy wewnętrzne

Wewnętrzne regulacje przewoźnika kolejowego, zarządcy infrastruktury oraz użytkownika bocznicy kolejowej, są niezbędnym elementem bezpiecznego prowadzenia procesu jakim jest ruch kolejowy. Przepisy wewnętrzne określają dziedziny tego procesu i regulują je ustalając odpowiednie standardy, zasady i wymagania, aby proces mógł być realizowany bezpiecznie. Przepisy wewnętrzne są również wymaganymi dokumentami w procesie uzyskania m. in. Świadectwa Bezpieczeństwa dla przedsiębiorcy kolejowego.

Regulamin pracy bocznicy kolejowej

Regulamin pracy bocznicy kolejowej – jest to ustalony w formie opracowanego i zatwierdzonego przez użytkownika bocznicy kolejowej dokumentu, zbiór zasad i wymagań dla bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego ze stacji obsługującej na bocznicę i odwrotnie.