Odbiory techniczne

11   22

Blue Rail jako pierwsze w Polsce oferuje usługi kompleksowego wsparcia klienta w zakresie wdrożenia do eksploatacji nowych pojazdów kolejowych. Proces rozpoczyna się od  zaprojektowania dokumentacji OPZ (opis przedmiotu zamówienia), gdzie określa się specyfikę, zespołów, podzespołów pojazdów oraz wymagania techniczne i normatywne. Następnie prowadząc proces budowy pojazdów – wykonywane są czynności kontrolne na terenie zakładu producenta pojazdów. Kontrolowany jest każdy etap produkcji oraz montaż zespołów pojazdu kolejowego, po zakończeniu którego następują odbiory fabryczne. Ostatnimi etapami są jazdy próbne, po których w przypadku wyników pozytywnych, następują odbiory końcowe wraz ze skompletowaną podczas całego procesu wymaganą dokumentacją. Już w trakcie trwania procesu budowy pojazdu, na bieżąco procedowana jest dokumentacja związana z dopuszczeniem pojazdu kolejowego do eksploatacji – zgodnie z obowiązującymi w danym Państwie aktami prawnymi.

Przykładowa organizacja pracy w procesie wdrożenia nowych pojazdów kolejowych:

1. Gruntowna analiza umowy, OPZ (opis przedmiotu zamówienia) i SIWZ (szczegółowe istotne warunki zamówienia).

2. Udział w odbiorach FAI, (ang. first article inspection – kontrola pierwszego artykułu)  wnoszenie kluczowych uwag do realizowanego projektu.

3. Nadzór nad należytym wykonaniem umowy poprzez bieżący lub doraźny nadzór nad produkcją pojazdów trakcyjnych na terenie zakładu producenta i poddostawców głównych podzespołów. 

4. Analiza dokumentacji przekazanej przez producenta pojazdu – weryfikacja od momentu przekazania do czasu rozpoczęcia odbiorów fabrycznych i końcowych.

5. Rozpoczęcie odbiorów fabrycznych, jazd próbnych oraz odbiorów końcowych z pełną wiedzą o budowie i działaniu odbieranego pojazdu kolejowego.

6. Podpisanie protokołu odbioru końcowego oraz wystawienie świadectwa sprawności technicznej.