Przepisy wewnętrzne

Wewnętrzne regulacje przewoźnika kolejowego, zarządcy infrastruktury oraz użytkownika bocznicy kolejowej, są niezbędnym elementem bezpiecznego prowadzenia procesu jakim jest ruch kolejowy. Przepisy wewnętrzne określają dziedziny tego procesu i regulują je ustalając odpowiednie standardy, zasady i wymagania, aby proces mógł być realizowany bezpiecznie. Przepisy wewnętrzne są również wymaganymi dokumentami w procesie uzyskania m. in. Świadectwa Bezpieczeństwa dla przedsiębiorcy kolejowego.

Możemy wyróżnić kilka grup regulacji, a w ramach nich najczęściej tworzone instrukcje:

1. Przepisy wewnętrzne określające warunki techniczne oraz zasady i wymagania związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych:
– Instrukcja określająca wymagania techniczne i organizacyjne związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych;
– Instrukcja obsługi i utrzymania hamulców w pojazdach kolejowych;
– Instrukcja oceny technicznej, badań i pomiarów zestawów kołowych.

2. Przepisy wewnętrzne określające zasady i wymagania dotyczącego bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego:
– Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów;
– Instrukcja o technice pracy manewrowej;
– Instrukcja o sygnalizacji;
– Instrukcja o postępowaniu przy przewozie towarów niebezpiecznych;
– Instrukcja o postępowaniu przy przewozie przesyłek nadzwyczajnych;
– Instrukcja o ruchowych posterunkach technicznych;
– Instrukcja w sprawie zdarzeń kolejowych;
– Instrukcja o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej i manewrowej.

3. Przepisy wewnętrzne określające zasady i wymagania dotyczące utrzymania infrastruktury kolejowej:
– Instrukcja utrzymania i eksploatacji nawierzchni kolejowej;
– Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów;
– Instrukcja utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych;
– Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym;
– Instrukcja konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
– Instrukcja o oględzinach technicznych, diagnostyce i utrzymaniu sieci trakcyjnej.

4. Przepisy wewnętrzne dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego:
– Instrukcja dla maszynisty i drużyn trakcyjnych;
– Instrukcja dla kierownika pociągu i drużyn pociągowych;
– Instrukcja dla rewidenta taboru kolejowego;
– Instrukcja dla toromistrza.

W ramach swojej oferty proponujemy Państwu pomoc w przygotowaniu i opracowaniu kompletu przepisów wewnętrznych w zależności od profilu działalności Państwa przedsiębiorstwa.