Regulamin pracy bocznicy kolejowej

bocznica1

Każdy użytkownik bocznicy kolejowej zobowiązany jest do sporządzenia i posiadania aktualnego regulaminu pracy bocznicy kolejowej, zgodnego ze stanem rzeczywistym, uzgodnionego w zakresie techniczno-ruchowym z zarządcą/ami infrastruktury kolejowej, z którego/ych torami bocznica jest połączona.

Regulamin pracy bocznicy kolejowej – jest to ustalony w formie opracowanego i zatwierdzonego przez użytkownika bocznicy kolejowej dokumentu, zbiór zasad i wymagań dla bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego ze stacji obsługującej na bocznicę i odwrotnie, określający wymogi w zakresie obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz wskazujący sposoby bezpiecznego wykonywania ruchu kolejowego na bocznicy, z uwzględnieniem obostrzeń techniczno-ruchowych wynikających z warunków miejscowych na danej bocznicy kolejowej oraz postanowień przepisów wewnętrznych.